OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky

spoločnosti Garnet Peers, s.r.o. pre nákup a objednávanie služieb.

1. Úvodné ustanovenia

Zakúpením/ objednávkou služieb potvrdzuje Klient aj Predávajúci svoj záväzok riadiť sa týmito Obchodnými podmienkami (ďalej len VOP).

VOP sú neoddeliteľnou súčasťou elektronickej objednávky a zmluvy o nákupe služieb uzatvorenej na diaľku medzi Predávajúcim a Klientom.

Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

Uzatvorením kúpnej zmluvy Klient akceptuje, že akékoľvek použitie informácií z podujatí, služieb, tréningových materiálov a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú iba v rukách užívateľa a predávajúci za ne nenesie žiadnu zodpovednosť.

2. Základné pojmy

Predávajúci je spoločnosť GARNET PEERS, s.r.o (ďalej len Predajca):

so sídlom: Pod Stráňou 338, Liptovský Ján, 03203, Slovenská republika

IČO: 36410144, DIČ: 2020128407, IČDPH: SK2020128407

zapísanej v : Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro Vložka: 14060/L

web: www.peterurbanec.sk, www.garnetpeers.com

e-mail: peterurbanec.treningy@garnetpeers.com

Klientom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá si objednala a zakúpila služby na webových stránkach Predajcu (ďalej len Klient).

Službou sa rozumejú ubytovacie, stravovacie,  vzdelávacie či konzultačné služby ponúkané prostredníctvom webových stránok Predajcu.

Prezentácia služieb umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

Vzťahy medzi predávajúcim  a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodné podmienky sa riadia občianskym zákonníkom v jeho aktuálnom znení. A zákonom o ochrane spotrebiteľa v jeho aktuálnom znení. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

Elektronickou objednávkou sa rozumie vyplnenie a odoslanie elektronického formulára na účely objednania služieb na webovej stránke www.peterurbanec.sk, www.garnetpeers.com.

Odoslaním elektronickej objednávky Klient potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia v platnom znení v deň odoslania elektronickej objednávky. Klient sa zaväzuje zadať pravdivé a úplné informácie v elektronickom formulári. Každá objednávka musí obsahovať: • Meno a priezvisko klienta alebo názov spoločnosti, • Adresu trvalého bydliska klienta alebo sídla spoločnosti, • E-mailovú adresu, • Telefónne číslo klienta, • Názov služby o ktorú má záujem, • Cenu za službu, • Spôsob platby, • Súhlas s VOP

Všetky prijaté elektronické objednávky sa považujú za návrh na uzavretie zmluvy o poskytnutí služieb a nepovažujú sa za záväzné. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany Predajca dôjde v deň úhrady celej výšky kúpnej ceny Klientom a elektronickým potvrdením prijatia zo strany Predajcu. Týmto vzniká zmluva na diaľku medzi Predajcom a Klientom.

Cena je celková cena uvedená v elektronickej objednávke. Platia výhradne ceny uvedené v objednávkovom formulári na internetovej stránke.

VOP sú tieto všeobecné obchodné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou elektronickej objednávky a tým aj kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku. VOP sú zverejnené aj na webových stránkach Predajcu www.peterurbanec.sk, www.garnetpeers.com,

3. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

3.1 Klient prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými informáciami, ktoré sa týkajú objednávky, a to na webových stránkach Predajcu www.peterurbanec.sk, www.garnetpeers.com,

3.2 Klient si objednáva predmet zmluvy (služby) vyplnením elektronického formulára objednávky prostredníctvom webovej stránky www.peterurbanec.sk, www.garnetpeers.com. Klient je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť.

3.3 Klient odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s VOP pre nákup na webovej stránke www.garnetpeers.com, www.peterurbanec.sk obchodnej spoločnosti Garnet Peers, s.r.o. a že s nimi súhlasí.

3.4 Klient súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov fotografií a video záznamov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a podľa nariadenia EU GDPR. Poskytnutie údajov, fotografií a video záznamov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že uvedené údaje vo formulári budú použité výlučne na účely spoločnosti Poskytovateľa - a to na fakturačné, propagačné a marketingové účely. V prípade, že Klient zadal kontakty na tretie osoby v rámci doporučenia, urobil tak dobrovoľne a na svoju zodpovednosť.

3.5 Po odoslaní elektronickej objednávky dôjde klientovi Zálohová faktúra pre platbu za službu.

3.6 Denné semináre 

Rezervácia nadobudne záväznosť v okamžiku prijatia platby na náš účet. V prípade, že sa Klient z akéhokoľvek dôvodu bez oznámenia nedostaví, je táto platba nevratná. V prípade, že dá klient informáciu, že sa nedostaví a chce vrátiť platbu na účet, postupuje sa podľa platných storno podmienok (bod 8 – storno podmienky). V prípade, že klient nechce vrátiť  platbu na účet, ale chce využiť iný termín, je možnosť  tento termín jedenkrát presunúť. Pri nedostavení sa na náhradný termín sa postupuje rovnako, ako pri nedostavení sa na 1. termín. Ďalšie presunutie termínu nie je možné a platba za seminár je nevratná. 

V prípade zrušenia termínu zo strany poskytovateľa bude vrátená na účet celá čiastka, alebo bude poskytnutý náhradný termín.

3.7 Kempy osobnostného rozvoja

Rezervácia nadobudne záväznosť v okamžiku prijatia zálohy, ktorá od 1. 6. 2018 je 300 € na osobu. V prípade, že dá Klient informáciu, že sa nedostaví a chce vrátiť zálohu na účet, postupuje sa podľa platných storno podmienok (bod 8 – storno podmienky). V prípade, že Klient nechce vrátiť zálohu na účet, ale chce využiť iný termín, je možnosť tento termín jedenkrát presunúť. Pri nedostavení sa na náhradný termín sa postupuje rovnako, ako pri nedostavení sa na 1. termín. Ďalšie presunutie termínu nie je možné a záloha je týmto nevratná.

V prípade zrušenia termínu na strane poskytovateľa bude vrátená na účet celá čiastka, alebo bude poskytnutý náhradný termín s dostatočným predstihom (minimálne 1 mesiac).

Po obdržaní zálohy 300 € bude Klientovi vystavená faktúra na doplatok, ktorá je splatná 14 dní pred termínom. Vo výnimočných prípadoch je možnosť dohodnúť individuálny prístup na 00421 948 398 577 alebo na peterurbanec.treningy@garnetpeers.com.

4. Cena a spôsob platby

4.1. Aktuálna cena je uvedená na webovej stránke Predajcu a tiež v zhrnutí elektronickej objednávky. Dodávateľ si vyhradzuje právo na opravu ceny, ak sa zistí, že cena ponúkaného tovaru nebola uvedená správne. V tomto prípade musí zákazníka o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nebude kúpna zmluva uzatvorená a objednávka bude dodávateľom stornovaná.

4.2. Faktúru (daňový doklad) vystaví Predajca Klientovi ihneď po úhrade. Faktúru obdrží Klient elektronicky na ním uvedený e-mail.

4.3. Zľavy a zľavové kupóny

V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnený v rozpore s pravidlami danej zľavy či zľavového kupónu má predávajúci právo také uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu odmietnuť.

V takom prípade je klient informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy, či uplatneného kupónu.

Pravidlá a podmienky pre uplatnenie konkrétnej zľavy sú priložené buď priamo k zľave (formou písanej informácie) alebo je u zľavy uvedený odkaz na webových stránkach, kde sú pravidlá zľavy podrobne opísané.

Každú zľavu, alebo kupón je možné uplatniť iba raz, ak nie je výslovne uvedené inak. V prípade viacnásobného použitia má predajca právo neuznať duplicitnú zľavu.

V prípade, že je hodnota darčekovej poukážky či zľavového kupónu vyššia, než hodnota nákupu, rozdiel sa neprevádza na nový kupón a nevyčerpaná suma sa spätne neprepláca.

4.4. Možnosti platby:

• Bankovým prevodom na účet spoločnosti Garnet Peers, s.r.o. Číslo účtu je uvedené na Zálohovej faktúre.

• On-line platobnou kartou. Platba kartou je realizovaná prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb Go Pay.

• V hotovosti na prevádzke predávajúceho.

5. Pravidelné platby

5.1 Opakovaná 30 denná fixná platba

V prípade, že predmetom kúpy je vstup do partnerskej zóny "Klub Petra Urbanca" s pravidelným 30 denným členským poplatkom, využíva poskytovateľ k uhradeniu členského poplatku automatické opakované platby kartou (platobná brána GoPay). Vyplnením predajného formulára sa kupujúci zaväzuje platiť pravidelný fixný členský poplatok vo výške zreteľne a jasne uvedené pri objednávke členstva (maximálne však 39 € / 1010 CZK mesačne) a to po celú dobu trvania členstva. Vyplnením predajného formulára kupujúci dáva súhlas, aby tento členský poplatok (vo vopred jasne uvedenej výške) bol každých 30 dní (počnúc dátumom objednávky) automaticky strhnutý z platobnej karty kupujúceho, cez ktorú bola vykonaná prvá úhrada, a to po celú dobu trvania členstva v klube.

5.2 Opakovaná ročná fixné platba

V prípade, že predmetom kúpy je vstup do partnerskej zóny "Klub Petra Urbanca" s pravidelným ročným členským poplatkom, využíva poskytovateľ k uhradeniu členského poplatku automatické opakované platby kartou (platobná brána GoPay). Vyplnením predajného formulára sa kupujúci zaväzuje platiť pravidelný fixný členský poplatok vo výške zreteľne a jasne uvedené pri objednávke členstva (maximálne však 390 € / 10 100 CZK každých 12 mesiacov) a to po celú dobu trvania členstva. Vyplnením predajného formulára kupujúci dáva súhlas, aby tento členský poplatok (vo vopred jasne uvedenej výške) bol každých 12 mesiacov (počínajúc dátumom objednávky) automaticky strhnutý z platobnej karty kupujúceho, cez ktorú bola vykonaná prvá úhrada, a to po celú dobu trvania členstva v klube.

5.3 Opakovaná 3-ročná fixné platba

V prípade, že predmetom kúpy je vstup do partnerskej zóny "Klub Petra Urbanca" s pravidelným 3 ročným členským poplatkom, využíva poskytovateľ k uhradeniu členského poplatku automatické opakované platby kartou (platobná brána GoPay). Vyplnením predajného formulára sa kupujúci zaväzuje platiť pravidelný fixný členský poplatok vo výške zreteľne a jasne uvedené pri objednávke členstva (maximálne však 1209 € / 31550 CZK každých 36 mesiacov) a to po celú dobu trvania členstva. Vyplnením predajného formulára kupujúci dáva súhlas, aby tento členský poplatok (v vopred jasne uvedenej výške) bol každých 36 mesiacov (počínajúc dátumom objednávky) automaticky strhnutý z platobnej karty kupujúceho, cez ktorú bola vykonaná prvá úhrada, a to po celú dobu trvania členstva v klube .

5.4 Upozornenie na automatickú platbu

V prípade, že objednávka podlieha opakovanej platbe, kupujúci je vždy jasne informovaný na predajnej stránke produktu o výške pravidelného poplatku aj spôsobu, ako je možné členstvo v klube ukončiť a zastaviť tak opakované strhávanie platieb. Zároveň vždy 7 dní pred automatickým strhnutím platby je kupujúci o tejto skutočnosti upozornený na e-mail uvedený v objednávke, spolu s jasnou informácií, ako môže kupujúci opakované platby zrušiť.

5.5 Ukončenie členstva v programe a zrušenie automatické platby

Svoje členstvo v Klube Petra Urbance môže kupujúci kedykoľvek ukončiť kontaktovaním zákazníckej podpory na adrese peterurbanec.treningy@garnetpeers.com. Kupujúci do 24h dostane e-mailom potvrdenie o ukončení členstva a zrušenie automatické platby. Po dobehnutí predplatného je kupujúcemu tiež ukončený prístup do členskej sekcie Klub Petra Urbanca.

6. Dodacie podmienky

6.1. Služby sú poskytované podľa výberu klienta v penzióne Sankt Johann, Liptovský Ján prípadne sú jasne špecifikované v predajnom formulári a na zálohovej faktúre. Služby môžu byť poskytované na základe dohody klienta a predávajúceho kdekoľvek. Tieto dojednania musia byť jasne špecifikované a odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami.

6.2. Webové stránky Predajcu môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

6.3. Kupujúci berie na vedomie, že webové stránky s predajným formulárom nemusia byť dostupné nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

7. Odstúpenie od zmluvy

7.1. Za svoje služby Predajca zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí.

7.2. Pri objednaní služieb má Klient právo odstúpiť od zmluvy, a to aj bez udania dôvodov najneskôr do 14 dní. Odstúpenie je možné vykonať elektronickou formou na e-mail: peterurbanec.treningy@garnetpeers.com vyhlásením, že odstupuje od zmluvy uzatvorenej na diaľku a s priložením zaslanej faktúry. Klientovi bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcej cene uvedenej na pôvodnej faktúre. Uvedená suma bude vrátená najneskôr do 14 dní od platného odstúpenia od zmluvy na bankový účet Klienta.

7.3. Po odstúpení od zmluvy Klient nebude mať právo na získanie a využitie bonusov vyplývajúcich zo zaplatených služieb.

8. Storno podmienky

8.1 Pokiaľ z akéhokoľvek dôvodu zákazník zruší objednávku 14 a viac dní pred uskutočnením akcie na ktorú sa prihlásil, bude mu vrátená platba, ktorú zaslal, a to v plnom rozsahu.

8.2 Pokiaľ z akéhokoľvek dôvodu zákazník zruší objednávku viac 7 až 13 dní pred uskutočnením akcie, bude mu vrátená platba vo výške 70%, ktorú poslal. Storno poplatok v tomto prípade predstavuje 30% zaplatenej sumy.

8.3 Pokiaľ z akéhokoľvek dôvodu zákazník zruší objednávku 6 a menej dní pred uskutočnením akcie, bude mu vrátená platba vo výške 50% sumy, ktorú poslal. Storno poplatok v tomto prípade predstavuje 50% zaplatenej sumy.

8.4 Na zrušenie objednávky zákazník priloží číslo svojho účtu a žiadosť o vrátenie peňazí z dôvodu zrušenia rezervácie. Financie mu budú zaslané na účet do 14 dní od doručenia žiadosti v súlade so storno podmienkami.

8.5 Pre zrušenie objednávky( rezervácie) klient kontaktuje administratívne oddelenie na email- peterurbanec.treningy@garnetpeers.com, poštou na adresu sídla spoločnosti Garnet Peers, s.r.o. Pod Stráňou 338, 032 03 Liptovský Ján.

8.6 V prípade objednávky živého uzatvoreného školenia, ktoré klient má rezervované a dôjde k zrušeniu 14 pracovných dní a menej pred uskutočnením, bude účtovaný storno poplatok 200 eur za každý objednaný deň.

9. Ochrana osobných údajov

9.1. Vyhlásenie Predajcu: Garnet Peers s.r.o. sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter osobných a firemných dát Klienta, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje nie sú poskytované tretím stranám. Údaje, ktoré Klient zadáva pri objednávke, sú nevyhnutné pre jeho identifikáciu. Sú použité na realizáciu celého obchodu, vrátane potrebných účtovných operácií, vystavenie daňových dokladov, identifikáciu bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s Klientom.

9.2. Predajca sa zaväzuje chrániť jemu zverené osobné údaje a postupovať v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene niektorých zákonov a GDPR - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27 apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

9.3. Klient udeľuje súhlas s tým, aby mu Predajca zasielal informácie o pripravovaných akciách a ponukách svojich obchodných partnerov. Z odberu emailu sa môže klient kedykoľvek odhlásiť, stačí kontaktovať Predajcu elektronicky na adrese peterurbanec.treningy@garnetpeers.com s uvedením že žiada o zrušenie zasielania ponúk a informácií.

9.4. My, ako Predajca a spracovateľ osobných údajov prehlasujeme a zaručujeme Vám, že:
(a) spĺňame všetky zákonné povinnosti, ktoré pre nás z GDPR a iných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov vyplývajú;
(b) budeme spracovávať Vaše osobné údaje v súlade s českým a slovenským právnym poriadkom, hlavne v súlade s GDPR;
(e) informácie spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

9.5. Osobné údaje pre Vás začneme spracovávať od okamžiku, kedy nám poskytnete svoje osobné údaje potrebné k uskutočneniu obchodnej transakcie alebo pre odber našich emailov.

9.6. Osobné údaje budeme spracovávať po dobu, pokiaľ budete chcieť odoberať naše emaily a informácie o novinkách a aktuálnych akciách a pokiaľ ste výslovne nepožiadali o ukončenie odberu.

9.7. Pri ukončení spracovania osobných údajov sa zaväzujeme osobné údaje z našich záznamov už viac nepoužívať k opätovnému kontaktovaniu zo strany Predajcu.

9.8. Pokiaľ nebolo dohodnuté inak alebo ste nás neupozornili inak, vychádzame z toho, že do našich záznamov nevkladáte zvláštnu kategóriu osobných údajov (citlivé údaje). Osobné údaje sa týkajú všeobecne Vašich zákazníkov, obchodných partnerov, známych a sľubujete nám, že pokiaľ do aplikácie vložíte osobné údaje zvlášť zraniteľných kategórií osôb, napríklad detí, činíte tak na vlastnú zodpovednosť.

9.9. Osobné údaje budeme spracovávať manuálne aj automatizovane.

9.10. Osobné údaje budeme spracovávať v elektronickej podobe.

9.11. Sľubujeme Vám, že budeme osobné údaje spracovávať s odbornou starostlivosťou.

9.12. Osobné údaje, ktoré môžeme s Vaším súhlasom spracovávať, sú tie údaje, ktoré nám poskytnete v rámci uzavretia obchodu, doporučenia a obchodnej spolupráce.

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 15.9.2016. Informácie sú oznamované prostredníctvom webových stránok www.garnetpeers.com, www.peterurbanec.sk, prípadne ďalšími informačnými kanálmi.

10.2. Spoločnosť Garnet Peers, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Každá nová verzia obchodných podmienok je dostupná na webových stránkach www.garnetpeers.com, www.peterurbanec.sk a je označená dátumom účinnosti. Všetky objednávky sa vždy riadia aktuálnou verziou obchodných podmienok.

 

© 2016 Garnet Peers, s.r.o.  so sídlom:
Pod Stráňou 338, Liptovský Ján, 03203, Slovenská republika
peterurbanec.treningy@garnetpeers.com
tel. č. +421 948 775 009